Подання

Для того, щоб мати можливість подавати статті до журналу та перевіряти поточний статус своїх матеріалів необхідно увійти на сайт як зареєстрований користувач.

Вимоги до подання

Під час подання рукопису до журналу автори повинні підтвердити його відповідність всім встановленим вимогам, вказаним нижче. В разі виявлення невідповідності поданої роботи пунктам цих вимог редакція повертатиме авторам матеріали на доопрацювання.
 • Це подання раніше не було опубліковане і не надсилалося до розгляду редакціям інших журналів (або у коментарях для редактора нижче дані необхідні пояснення).
 • Файл подання є документом у форматі Microsoft Word.
 • Правила оформлення доповідей у збірник міжнародної науково-технічної конференції «Гіротехнології, навігація, керування рухом і конструювання авіаційно-космічної техніки»

   

   

  УДК (кегль – 14 пт, Arial, без абзацу, зверху та знизу відділяється 6 пт)

  М.А. ТКАЧЕНКО (кегль – 14 пт, Arial, посередині, без абзацу, зверху та знизу відділяється 6 пт)

  НАЗВА СТАТТІ (КЕГЛЬ – 14 ПТ; НАРИС – «НАПІВЖИРНИЙ», ПОСЕРЕДИНІ, БЕЗ АБЗАЦУ, ЗВЕРХУ ТА ЗНИЗУ ВІДДІЛЯЄТЬСЯ 6 ПТ)

  Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут», Київ, Україна, e-mail (кегль – 12 пт, посередині, без абзацу, зверху та знизу відділяється 6 пт)

  Анотація (мовою основного тексту доповіді, обсяг – не менше 500 знаків): (кегль – 12 пт; нарис – «курсив», відступ першого рядка абзацу – 0,5 см; вирівнювання – за шириною, зверху відділяється 6 пт).

  Ключові слова: декілька ключових слів мовою доповіді (кегль – 12 пт; нарис – «курсив», відступ першого рядка абзацу – 0,5 см; вирівнювання – за шириною).

  Перевод текста аннотации.

  Ключевые слова: перечень ключевых слов.

  Text of annotation translation.

  Keywords: list of keywords.

  ←–– пустий рядок – 14 пт, Times New Roman

  Вимоги до набору.

  Формат листа: А4 (21 × 29,7 см).

  Параметри сторінки (відступ від краю): зліва – 2 см; справа – 2 см; зверху – 2 см; знизу – 2 см.

  Шрифт доповіді Times New Roman; нарис – прямий; кегль – 14 пт міжрядковий інтервал – одинарний.

  Текст доповіді – відступ абзацу – 0,5 см; вирівнювання – за шириною.

  Підзаголовок (кегль – 14 пт): нарис – напівжирний; відступ – 0,5 см; вирівнювання – за шириною; в кінці ставиться крапка; текст розділу починається на тому ж рядку.

  Не використовуйте для форматування тексту пропуски, табуляцію тощо. Не встановлюйте ручне перенесення слів, не використовуйте колонтитули. Між значенням величини та одиницею її виміру ставте нерозривний пропуск (Ctrl + Shift + пропуск).

  УВАГА! Обсяг доповіді повинен складати від 4 до 6 сторінок українською, англійською або російською мовами. Остання сторінка доповіді заповнюється повністю.

  Набор формул: редактор формул MathType.

  Забороняється використовувати для набору формул графічні об’єкти, кадри та таблиці.

  В меню «Размер Определить» ввести наступні розміри:

  Обычный – 14 пт; Индекс – 10 пт; Малый индекс – 9 пт; Символ – 16 пт; Малый символ − 12 пт.

  Стиль формул – в меню «Стиль Определить» поля «Стиль символов» – всі порожні, окрім поля «Переменная» – стиль «курсив».

  Рисунки центруються (без абзаців) та обов’язково супроводжуються центрованими (без абзаців) підрисуночними підписами з крапкою у кінці (кегль – 12; зверху та знизу відділяється 6 пт).

  ←–– пустий рядок – 10 пт

   

  Рис. 1. Підпис рисунку.

  Табличний заголовок: для слова Таблиця (12 кегль, вирівнюється за правим краєм); для Назви таблиці (12 кегль, нарис – напівжирний, центрується без абзацу) – обов’язковий. Таблиця центрується без абзацу.

  ←–– пустий рядок – 10 пт

  Таблиця 1

  Динаміка вимірювань

  Інтервал

  1

  2

  Параметр

  180

  168

  ←–– пустий рядок – 10 пт

  Список літератури виділяється підзаголовком «Література» (зверху відділяється 12 пт) і оформлюється (кегль – 12 пт, курсив) у відповідності до міждержавного стандарту ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.

  Структура рукопису

  У відповідності до постанови ВАК України від 15.01.2003 № 7-05/1 текст доповіді структурується наступним чином:

  постановка проблеми в загальному вигляді та її зв'язок з важливими науковими та практичними завданнями; аналіз останніх досягнень та публікацій, на які спирається автор; формулювання мети доповіді (постановка завдання); викладення основного матеріалу дослідження з роз’ясненням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших досліджень у даному напрямку.

  Текст доповіді розбивається на відповідні розділи з підзаголовками, що виокремленні напівжирним шрифтом.

  Подача матеріалів

  Для публікації необхідно надіслати статтю в електронній формі за електронною адресою conference.gyro.kpi@gmail.com до 01 березня 2017 року.

 • Текст відповідає вимогам до стилістики та бібліографії, викладеним у Керівництві для авторів розділу "Про журнал".
 • Якщо матеріал подається у рецензований розділ журналу, при оформленні файлу подання були виконані інструкції щодо Гарантій сліпого рецензування.

Керівництво для авторів

До публікації приймаються статті, зміст яких відповідає тематиці збірника, а також згідно з Постановою № 7-05/1 ВАК України від 15.01.2003 р. до друку прийматимуться лише наукові статті, які мають такі необхідні структурні елементи:

Вступ

 1. Постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними задачами.
 2. Короткий аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор.
 3. Виділення невирішених раніше питань загальної проблеми, яким присвячується стаття.

Постановка задачі – формулювання мети статті/доповіді.

Виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів з поділом його на частини з відповідними назвами.

У цьому розділі рекомендується висвітлити такі питання, як:

а) ґрунтовний огляд існуючих рішень поставленої задачі (якщо це необхідно);

б) актуальність поставленої задачі;

в) вибір методів, підходів, моделей та інструментів розв’язку поставленої задачі;

г) власне розв’язок поставленої задачі;

д) адекватність теоретичних рішень та переваги практичних рішень над існуючими;

е) приклади застосування отриманих результатів.

Висновки

 1. Підсумки даного дослідження.
 2. Перспективи подальшого розвитку у цьому напрямку.

Список використаної літератури

Редакційна колегія звертає увагу авторів на те, що назва статті повинна коротко і максимально точно відображати суть проведених досліджень.

Стаття подається автором шляхом заповнення автором/одним з авторів форми резюме на 3 мовах: українська, англійська, російська.

У формі резюме обов'язково заповнюються ПІБ автора/авторів (на мові подання статті), електронна адреса, при наявності ідентифікатор ORCID, данні про місце роботи, а також подання має бути доповнене:

 • анотаціями (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст, ключові слова) українською та російською мовами, реферат англійською мовою (ініціали та прізвища авторів, назва статті, текст-1 сторінка, ключові слова);
 • актом експертизи, завіреним печаткою, про можливість відкритого публікування – 1 примірник).

Остаточне рішення про опублікування статті приймає редколегія.

Положення про конфіденційність

Імена та електронні адреси, які вказуються користувачами сайту цього журналу, будуть використовуватись виключно для виконання внутрішніх технічних завдань цього журналу; вони не будуть поширюватись та передаватись стороннім особам.